Brak produktów w koszyku.

Brak produktów w koszyku.

Regulamin świadczenia usług w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa Salon Kosmetyczny Monroe Barbara Kołodziejczyk

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1 Zakres regulacji

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa Salon Kosmetyczny Monroe Barbara Kołodziejczyk , 25-553 Kielce NIP: 657-287-20-98 REGON: 260775277 w tym:
  1. Regulamin sklepu internetowego;
  2. Regulamin świadczenia usług w salonie kosmetycznym
  3. Regulamin korzystania z bonów i karnetów
  4. Regulamin dokonywania przedpłaty za rezerwację usługi

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Usługodawca – Salon Kosmetyczny Monroe Barbara Kołodziejczyk , 25-553 Kielce NIP: 657-287-20-98 REGON: 260775277
 1. Salon – miejsce świadczenia usług (przedsiębiorstwo prowadzone) przez Usługodawcę przy ul. Klonowa 55A/H oraz A/G , 25-553 Kielce
 2. Sklep -Sklep internetowy „Salon Monroe ”, dostępny pod adresem internetowym https://www.salonmonroe.pl/sklep prowadzony przez Usługodawcę.
 1. Klient – podmiot, zawierający z Usługodawcą umowę w ramach prowadzonego Salonu lub Sklepu.
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Usługodawcą umowę w ramach prowadzonego Salonu lub Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca – podmiot, zawierający z Usługodawcą umowę w ramach prowadzonego Salonu lub Sklepu, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą i zawodową.
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży z Usługodawcą.
 7. Konto w Sklepie – konto Klienta w Sklepie, na którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/bon upominkowy/e-bon/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
 12. Bon upominkowy – karta wydana na okaziciela, zawierająca określony numer , uprawniająca Klienta do jego realizacji u Usługodawcy, do określonej wartości pieniężnej, bądź na wskazane usługi kosmetyczne, w zależności od wybranego rodzaju bonu.
 13. E-bon – cyfrowa karta wydana na okaziciela, wysłana na wskazany w formularzu adres email zawierająca określony numer seryjny, stanowiąca elektroniczny odpowiednik Bonu upominkowego.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu między Klientem a Usługodawcą zawarta za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 1. Pliki cookies – dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§ 3 Dane kontaktowe Usługodawcy

 1. Adres Usługodawcy: ul. Klonowa 55A/H oraz 55A/G, 25-553 Kielce
 2. Adres e-mail Usługodawcy: salonmonroekielce@onet.pl
 3. Numer telefonu Usługodawcy: +48 ( 41) 345-47-77
 4. Numer rachunku bankowego Usługodawcy: 52191010482304000397180001
 5. Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie w godzinach od 08:00  do 20:00 w dni powszednie.

§ 4 Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów jest niezbędne w celu realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym realizacji Umowy Sprzedaży, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody internetowej, założenia karty z historii odbytych zabiegów, wysyłania wiadomości e-mail/SMS z przypomnieniem o wizycie, wystawienia rachunku lub faktury. Podstawą prawną zbierania tychże danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. W trakcie realizacji usługi Klient winien podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko; numer telefonu; adres mailowy, adres.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi przez Usługodawcę.
 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do:
  1. Żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych,
  2. Żądania od Administratora sprostowania jego danych osobowych,
  3. Żądania od Administratora usunięcia jego danych osobowych,
  4. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
  5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,
  6. Przenoszenia jego danych osobowych,
  7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Klient uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
 7. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak:
  1. serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu,
  2. dostawcy usługi poczty elektronicznej
  3. dostawcy usługi systemu do zarządzania gabinetem
  4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
  5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie. Przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie.
 8. Dane osobowe Klientów nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe Klientów będą przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia usługi/realizacji Umowy Sprzedaży oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń ze stosunku prawnego z Klientem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.), nie dłużej niż 6 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym wykonana została usługa/ dokonany został ostatni zakup przez Klienta.
 11. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu realizacji marketingu własnych produktów lub usług, tylko i wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody marketingowej przez Klienta.
 12. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 § 5 Polityka prywatności plików “cookies” serwisu www.salonmonroe.pl

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika,
  3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 3. Informacje pobierane podczas odwiedzin Serwisu nie są rozpowszechniane i udostępniane innym podmiotom.
 4. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1Postanowienia wstępne

Regulamin Sklepu Internetowego skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu komputer, laptop, tablet.
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies,
  4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 3 Informacje ogólne

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z § 4 cz. II niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 4 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu. W przypadku działalności gospodarczej niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy oraz NIP, co równoznaczne jest z zawarciem Umowy Sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

§ 5 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 6 pkt 4 cz. II niniejszego Regulaminu.

§ 6 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka kurierska,
  2. Przesyłka kurierska pobraniowa,
  3. Odbiór osobisty dostępny w Salonie,
  4. W formie e-bonu.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przy odbiorze osobistym,
  2. Płatność przelewem na konto Usługodawcy,
  3. Płatności elektroniczne,
  4. Płatność kartą płatniczą.
 3. Rozliczenia transakcji karta kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem tpay.pl
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 5. Dostawy realizujemy w ciągu 7 dni roboczych . 

§ 7 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 cz. II niniejszego Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki, który to odbiór może nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Usługodawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  3. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Usługodawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
  4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 8. Klient dokonując zakupu w Sklepie wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej na wskazany w Formularzu adres email.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.
 9. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Usługodawcy podany w Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 15. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

§ 9 Reklamacja

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Usługodawcy Produktu Klientowi przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady.
 2. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do Reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Usługodawcy.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów.

 

 

 

 2. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG KOSMETYCZNYCH SALONU

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin świadczonych usług kosmetycznych , zwany dalej „Regulaminem ”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w salonie kosmetycznym  Salon Kosmetyczny Monroe Barbara Kołodziejczyk ul. Klonowa 55A/H oraz A/G, 25-553 Kielce , zwanego dalej „Salonem”.
 2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego, zwanego dalej „Zabiegiem”.
 3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu wyrażenia świadomej zgody na Zabieg, aż do jego zakończenia.
 4. Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie usług świadczonych w placówkach stacjonarnych.
 5. Godziny otwarcia salonu : pon-pt- 8:00-20:00, sobota 8:00-16:00, niedziela i święta Salon nieczynny. Godziny pracy mogą ulec zmianie.

 

 

§ 2

Klienci

 1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną pisemną zgodą obojga opiekunów prawnych lub wyłącznego opiekuna, lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

 

§ 3

Pracownicy

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane kwalifikacje, ukończenie szkoły o danym profilu, szkolenia ,  badania itp. Pozwalające  na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik, przez przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 4. Pracownicy Salonu są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu.
 5. Pracownik przed zabiegiem przeprowadza odpowiedni wywiad, ogląda miejsce zabiegowe i na podstawie tego podejmuje decyzje o wykonaniu lub zaniechaniu wykonania określonego zabiegu o czym informuje klienta.
 6. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania wszystkich usług zgodnie z regulaminem pracy i przyjętymi w Salonie Procedurami Zabiegowymi – jest to wewnętrzny dokument firmowy, który objęty jest prawami autorskimi Salonu Monroe.
 7. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 8. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Salonu, który prowadzi w danym momencie dyżur.

§ 4

Higiena i bezpieczeństwo

 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane .
 2. Salon posiada własny autoklaw do sterylizacji narzędzi.
 3. Salon posiada we wszystkich pomieszczeniach oraz przestrzeni otwartej i recepcji specjalistyczne medyczne lampy UVC do sterylizacji powietrza.
 4. Wszystkie produkty techniczne, na których pracujemy są ściśle przeznaczone do oferowanych zabiegów, artykuły jednorazowe dopełniają sterylności.
 5. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 6. W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

§ 5

Świadczenie usług kosmetycznych

 1. Salon Monroe  oferuje pakiety usług z zakresu kosmetologii estetycznej, kosmetologii stosowanej,  makijażu permanentnego brwi, stylizacji rzęs, licznych zabiegów na twarz/ciało (manualnych i z wykorzystaniem maszyn), konsultacji kosmetycznych, możliwość zakupu bonów upominkowych, pakietów zabiegowych i innych usług. Aktualna oferta zamieszczana jest na stronie salonu www.salonmonroe.pl oraz https://salonmonroe22.booksy.com
 2. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy  stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 3. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta , jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Salon Kosmetyczny Monroe Barbara Kołodziejczyk ul. Klonowa 55A/H, 25-553 Kielce ,zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 4. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
 5. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 6. Każdorazowo przy każdym kolejnym zabiegu klient powinien potwierdzić aktualność wywiadu. Ewentualnie zgłosić czy coś się zmieniło.
 7. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.
 8. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
 9. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
 10. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 11. Brak akceptacji regulaminu jest jednoznaczny z rezygnacją z usługi.

 

 

 

§ 6

Płatność

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie oraz dostępny w Internecie pod adresem: www.salonmonroe.pl oraz https://salonmonroe22.booksy.com
 2. Ceny zawarte w ofercie  i na stronie internetowej, mogą ulec zmianie. Nie dotyczy to wcześniej zakupionych karnetów, pakietów i bonów upominkowych. W przypadku zmiany cennika, klient będzie informowany o tym przed wykonaniem zabiegu.
 3. Promocje nie łączą się z innymi promocjami i rabatami, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w ofercie specjalnej.
 4. Promocje salonowe dotyczą zabiegów wybranych z oferty salonu Salon Monroe.
 5. Czas trwania salonowych promocji oraz rodzaj zabiegów objętych promocją w danym okresie, określany jest przez  Salon Monroe. Wszystkie powyższe informacje podane są każdorazowo w aktualnej promocji salonu.
 6. Jeżeli osoba dysponująca bonem upominkowym/voucherem/karnetem nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności, Salon Monroe  traktuje to jako usługę zrealizowaną.
 7. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia bonów/voucherów/karnetów Salon Monroe  nie ponosi odpowiedzialności, ani nie przewiduje rekompensaty.
 8. Salon Monroe nie ponosi odpowiedzialności, ani nie przewiduje rekompensaty w przypadku braku akceptacji regulaminu salonu przez osobę obdarowaną bonem/voucherem i/lub karnetem.
 9. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu, blik oraz płatności online .
 10. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonie.
 11. W Salonie dostępne są także Karnety, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie.

 

 

 

 

§ 7

Odpowiedzialność

 1. Recepcja salonu jak i strefa otwarta  są monitorowane.
 2. Salon jest objęty wewnętrznym monitoringiem, ze względu na bezpieczeństwo klientów oraz obsługi salonu. Akceptacja regulaminu salonu  kosmetycznego Salon Monroe jest równoznaczna z akceptacją na rejestrację wizerunku.
 3. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
 4. Salon nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie. Salon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 5. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu
 6. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć. Zabiegi są wykonywane w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką, a każdy klient jest uświadamiany, że efekty zabiegu są uwarunkowane osobniczo i mogą nie być w pełni satysfakcjonujące.

§ 8

Rezerwacje

 1. Klient powinien uprzednio umówić osobiście, telefonicznie lub poprzez booksy.com termin wykonania Zabiegu w Salonie.
 2. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.
 3. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika (wykonane w niepełnym wymiarze), z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
 4. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
 5. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu przed jego zaplanowanym rozpoczęciem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu. Odwołanie wizyty może nastąpić z ważnych przyczyn np. absencji pracownika, awarii sprzętu, lub innej niemożliwości wykonania danej usługi
 6. Pierwszeństwo w ustaleniu terminu wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

§ 9

Nieobecności i odwoływanie wizyt

 1. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do pobrania opłaty jeżeli usługa była przedpłacona, był wykupiony na nią karnet lub bon.
 2. Klient może zostać również obciążony powyższą opłatą, jeśli spóźni się nadmiernie na umówioną wizytę i nie będzie możliwości wykonania usługi w pozostałym czasie tzn. więcej niż 15 minut
 3. Jeżeli klient spóźni się na wizytę, a specjalista podejmie się wykonania chodź w części usługi to opłata za usługę wynosi pełną jej wartość.  
 4. W każdym przypadku decyzja, czy opłata zostanie naliczona, jest indywidualnie rozpatrywana przez właściciela lub menedżera  salonu.

§ 10

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 3 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.
 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub drogą e-mail na wskazany adres: salonmonroekielce@onet.pl
 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone  w terminie 14 dni.
 4. W przypadku uznania reklamacji salon może zadośćuczynić wyznaczając nowy termin naprawienia usługi / zamiany na inny zabieg lub jeżeli uzna, że nie jest to możliwe zwrot wartości usługi lub jej części.
 5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni.
 6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę. Ma prawo do złożenia reklamacji.

§ 11

Pozostałe postanowienia

 1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych. Jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania własnych napojów alkoholowych.
 2. W przypadku pojawienia się klienta pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających pracownicy Salonu Monroe nie wykonają umówionego zabiegu. Osoby takie oraz osoby zachowujące się niekulturalnie zostaną wyproszone z salonu.
 3. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.
 4. W Salonie jest cicha i przyjemna atmosfera, dlatego jeżeli przychodzicie Państwo z dziećmi bardzo prosimy o uszanowanie tego , jeżeli nie jest to możliwe to prosimy o przyjście bez pociech, gdyż może przeszkadzać to pracownikom i  innym klientom Salonu.
 5. Prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych na czas wizyty.
 6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu Monroe  zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu i stosowania  się do sugestii pracowników.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.
 2. Salon zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania na Stronie www salonmonroe.pl – w stopce  
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 września 2022r. do odwołania.

 

3.REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONÓW UPOMINKOWYCH ORAZ KARNETÓW

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin korzystania z Bonów Upominkowych oraz karnetów określa zasady korzystania z Bonów Upominkowych / Karnetów Usługodawcy.

§ 2 Bony upominkowe / karnety

 1. Bon Upominkowy / Karnet upoważnia do skorzystania wyłącznie z oferty zabiegów oferowanych przez Usługodawcę zgodnie z rodzajem posiadanego Bonu Upominkowego / Karnetu.
 2. W sprzedaży dostępne są następujące rodzaje bonów upominkowych / karnetów:
 1. Bony wartościowe – na dowolną kwotę, nie mniejszą jednak niż 100zł
 2. Bony / Karnety zabiegowe – wystawiane na konkretny zabieg(i) w zależności od okoliczności, na życzenie klienta.
 1. Bony upominkowe / Karnety dostępne są w Salonie oraz w Sklepie.
 2. Bon Upominkowy / Karnet nie może zostać wymieniony na środki pieniężne.
 3. Konsumentowi dokonującemu zakupu Bonu Upominkowego / Karnetu za pośrednictwem Sklepu lub adresu e-mail przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni.
 4. W przypadku wykonania zabiegów przez Posiadacza Bonu / Karnetu na kwotę niższą niż wartość Bonu Upominkowego / Karnetu, Usługodawca nie dokonuje zwrotu niewykorzystanej kwoty.
 5. Istnieje możliwość dopłaty do posiadanego Bonu / Karnetu, jeśli Posiadacz Bonu / Karnetu chce skorzystać z usług, których wartość przewyższa wartość bonu / karnetu.
 6. Nie ma możliwości wykorzystania  bonu/karnetu na wykonanie innego/innych zabiegów przez Posiadacza Bonu / Karnetu niż wskazanych na Bonie Upominkowym / Karnecie.
 7. Istnieje możliwość zamiany Bonu/Karnetu zakupionego  na konkretne usługi , tylko na bon kwotowy o wartości pieniężnej takiej samej jak zapłacił on za dany Bon lub Karnet.  
 8. W przypadku gdy Posiadacz Bonu / Karnetu nie pojawi się na umówionej wizycie, a nie odwoła jej na min. 24 godziny przed terminem wizyty, bon traci ważność. Spóźnienie na termin umówionej wizyty przekraczające 15 minut uważa się za niepojawienie.
 9. Bon Upominkowy ważny jest 3 miesiące od dnia jego sprzedaży. Data ważności umieszczona jest na Bonie Upominkowym. W wypadku większej ilości usług lub w szczególności zabiegów laserowych , które wykonuje się w dłuższych odstępach czasu – możliwość wydłużenia do max. 1 roku czasu ( decyduje o tym pracownik sprzedający dany Bon/ Karnet)
 10. Bon nie może zostać zrealizowany po utracie ważności.
 11. Bonu nie można wymienić na gotówkę.
 12. Posiadacz Bonu zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty. 

 

 

4.REGULAMIN DOKONYWANIA PRZEDPŁAT ZA ZAREZEROWANE USŁUGI

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin dokonywania przedpłat za zarezerwowane usługi określa zasady dokonywania przedpłat za usługi, świadczone przez Usługodawcę.

§ 2 Zasady dokonywanie przedpłat za usługi

 1. Salon Monroe ma prawo do przyjęcia przedpłaty za usługi, które zajmują więcej czasu niż 90 min, a w szczególności makijaż permanentny brwi, ust, kresek, usługi podologiczne oraz inne droższe  usługi .
 2. W szczególności Salon przyjmuje przedpłaty od klientów, którzy często  zmieniają terminy wizyt , przekładają  w ostatniej chwili- czyli mniej niż 24 h przed planowaną usługą lub nie pojawiają się na wizycie bez wcześniejszej informacji.
 3. Przedpłaty są wymagane częściej w okresach dużego obłożenia salonu, o przedpłacie Salon informuje przed dokonaną rezerwacją .

4.       Przedpłata, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu:

  1. w przypadku realizacji usługi na rzecz Klienta, zaliczana jest na poczet opłaty za zarezerwowaną usługę.
  2. w przypadku braku realizacji usługi na rzecz Klienta z jego winy, nie podlega zwrotowi.
  3. w przypadku braku realizacji usługi na rzecz Klienta bez jego winy, podlega zwrotowi na rzecz Klienta, zgodnie z § 3 cz. IV Regulaminu.
 1. Za brak realizacji usługi na rzecz Klienta z jego winy uznaje się w szczególności:
  1. Brak realizacji usługi na rzecz Klienta przy braku odwołania wizyty minimum 24 godziny przed terminem umówionej wizyty;
  2. Brak realizacji usługi na rzecz Klienta z uwagi na przybycie na wizytę z opóźnieniem ponad 15 minutowym po terminie umówionej wizyty.

§ 3 Sposób dokonywania przedpłat za usługi

 1. Dokonanie przedpłaty jest równoznaczne z rezerwacją terminu usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 cz. IV Regulaminu.
 2. Przedpłatę uznaje się za dokonaną:
  1. przy płatności w Salonie- gotówką lub kartą płatniczą
  2. przy płatności przelewem, płatnością elektroniczną albo płatnością kartą płatniczą za pośrednictwem Sklepu lub innego środka porozumiewania się na odległość– wraz z dokonaniem płatności w terminie ustalonym  z Klientem poprzez  SMS lub e-mail i po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Usługodawcy.

§ 4 Zasady zwrotu przedpłaty

 1. Przedpłatę, o której mowa w § 2 ust. 2 lit. c cz. IV Regulaminu Usługodawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia okazania dowodu dokonania przedpłaty, zgodnie z § 3 ust. 2 cz. IV Regulaminu. Okazanie dowodu dokonania przedpłaty jest niezbędne w celu dokonania zwrotu przedpłaty.
 2. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy uiszczeniu przedpłaty, chyba że Klient zgłosił inny sposób zwrotu.
 3. Zwrot przedpłaty jest dokonany tylko wtedy, gdy Klient wystąpi o zwrot w postaci e-mail lub osobiście w siedzibie Salonu  w przypadku braku realizacji usługi na rzecz Klienta bez jego winy, podlega ona  zwrotowi na rzecz Klienta, zgodnie z § 3 cz. IV Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1 Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana następuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej Usługodawcy nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie Klienta, którego adres mailowy posiada Usługodawca.

§ 2 Załączniki

1.       Załączniki do Regulaminu stanowią:

  1. Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia do odstąpienia od umowy
 1. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 

 

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Salon Kosmetyczny Monroe Barbara Kołodziejczyk

Ul. Klonowa 55A/H

25-553 Kielce

NIP: 657-287-20-98  salonmonroekielce@onet.pl

 tel.: 41 345 47 77

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że  odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ……………………………………….. w ……………………………………………………………….. dot. wykonania usługi/ zakupu …………………………………………………………………………………………………………………….

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł

(słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………..złotych)

na konto nr …………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….

Podpis konsumenta